All the write stuff

Revive an old writing desk with a playful combination of colour and stencilling – it’s easy!

By Lisa Spaarwater of Lemon & Lilac Paint Techniques
Photographs Francois Oberholster

’n Ou skryftafel spog met ’n moderne baadjie danksy die speelse gebruik van kleur en stensils.

 

Quick project guide

Hard labour 6/10
Skill level 6/10
Time needed 1½ days (including drying time)
Cost about R600 (including handles, excluding furniture – it was recycled!)

Tools

• paintbrushes in different sizes
• stencil brush or roller
• 150- and 180-grit sandpaper
• Annie Sloan Clear Wax
• rags or an old T-shirt
• large dry paintbrush for dusting
• masking tape

Shopping list

• Annie Sloan paint in the colours English Yellow, French Linen, Henrietta & Antibes Green
• if you don’t already have an old desk, buy one online or at a second-hand store
• stencils for the numbers (ours are from Builders)
• handles

Projekgids

Harde werk 6/10
Vaardigheidsvlak 6/10
Tyd nodig 11⁄2 dag (droogtyd ingesluit)
Koste Ongeveer R600 (handvatsels ingesluit, meubelstuk uitgesluit – herwin sommer!)

Gereedskap

• kwaste van verskillende groottes
• stensilkwas of -roller
• 150- en 180-grint-skuurpapier
• Annie Sloan Clear Wax
• paar lappe of ou T-hemp
• groot, droë kwas vir afstof
• maskeerband

Inkopielys

• Annie Sloan-verf in die kleure English Yellow, French Linen, Henrietta & Antibes Green
• As jy nie reeds ’n ou kassie het nie, koop een aanlyn of by tweedehandswinkels
• stensils vir die nommers (ons s’n kom van Builders)
• handvatsels

 

Get started / So maak jy

1 Dust off the desk and remove the old handles. If you want to re-use the same handles, leave the holes as is. If not, close them up with wood filler and sand smooth when dry.

2 Apply masking tape to the outer edges of the triangles on the desk lid. Paint the whole desk, as well as two opposite triangles of the diamond pattern in Annie Sloan French Linen. Paint the other two triangles, as well as the edges of the drawers, in Annie Sloan Henrietta.

1 Stof die meubelstuk af en verwyder die ou handvatsels. As jy weer dieselfde hand- vatsels wil gebruik, los die gaatjies net so; indien nie, maak dit toe met houtvuller en skuur glad wanneer droog.

2 Plak maskeerband op die “buiterande” van die driehoeke op die kas se ap. Verf nou die hele kas, asook twee teenoor- staande driehoeke van die diamantpatroon in French Linen. Verf die ander twee drie- hoeke, asook die laaie se rande, in Henrietta.

3 Now apply masking tape to the inside of the triangles and paint the wood on the outside of the diamond shape with Annie Sloan English Yellow.

4 Paint the inside of the desk – we used Annie Sloan Henrietta.

3 Plak nou die maskeerband op die “binnerande” van die driehoeke en verf die hout buite die diamantvorm in English Yellow.

4 Verf ook die binnekant van die kas – ons het Henrietta gebruik.

5 Sand the desk; focus on those parts that would naturally get scuffed with age – such as corners and edges – to create a weathered look. Dust off well.

6 Stencil the numbers onto the drawers; work with a fairly dry paintbrush or roller and undiluted paint. When the paint has dried thoroughly, buff with Annie Sloan Clear Wax.

5 Skuur nou die kassie; fokus op hoekies en rande en op ander dele wat oor die jare natuurlik sou verweer het, vir die nerf-af voorkoms. Stof af.

6 Stensil die nommers op die laaie. Werk met ’n droërige kwas of roller en onverdunde verf. Wag tot droog en vryf die kassie in met Annie Sloan Clear Wax.

 

Project notes

1 Clean off any stubborn dirt on the wood with a sugar soap solution; remove any oil with a turpentine-soaked cloth.
2 We emphasised the existing inlay on the fold-down lid – if yours doesn’t have one, paint your own design instead.
3 Don’t leave the masking tape on overnight after you’ve painted – it may pull up the paint if left on for too long.
4 Spray adhesive onto the back of the stencil to keep it in position.
5 For a more antique look, dilute Annie Sloan Dark Wax with a little Dala White Spirits and polish the entire desk with this. Important Always use Annie Sloan Dark Wax over Annie Sloan Clear Wax (not directly on the paint).

Projeknotas

1 Was erge vuilis op die hout af met ’n suikerseep-oplossing en verwyder olierigheid met ’n terpentynlappie.
2 Ons het die diamantvormige inleg- patroon op ons kassie beklemtoon – verf gerus jou eie ontwerp.
3 Moenie die maskeerband te lank aanlos nadat jy geverf het nie – dit kan van die verf daarmee saam laat afkom.
4 Spuit gom op die agterkant van die stensil om dit in posisie te hou.
5 Vir ’n nog meer antieke voorkoms, meng Annie Sloan Dark Wax met Dala White Spirits en poets die hele kassie met dié mengsel. Belangrik Gebruik Dark Wax altyd oor Clear Wax (nie direk op die verf nie).